Ansökan till Irisstipendiet


 • Det är av yttersta vikt att du noggrant läser igenom ansökningsinstruktionerna nedan. Om din ansökan är felaktigt ifylld eller om några obligatoriska uppgifter saknas, kommer den inte att behandlas vid granskningen.
 • Motivering till beslut lämnas inte, men besked om beslut lämnas till samtliga sökande senast 30 mars via e-post.
 • Stiftelsens bedömningar görs till stor del på den sökandes motivering och mindre på formella kunskaper och betyg.
 • Återrapportering av hur stipendiet använts, skall lämnas senast den 1 september året efter tilldelning (se nedan för närmare information).

Vem tilldelas stöd ur stiftelsen?

Ansökningar som enligt stadgarna kan komma att beviljas, skall bidra till:

 • att enskilda kvinnor får ökade möjligheter till en speciell utbildning.
 • att framåtsträvande kvinnor genom sina insatser kommer att bidra till utveckling inte bara för sig själva utan också genom att vara goda förebilder för andra.

Begreppet framåtsträvande kvinnor tolkas och definieras så att medel ska tilldelas kvinnor som:

 • visar prov på en extraordinär förmåga och drivkraft
 • bedöms ha vilja och goda möjligheter att nå sitt mål
 • företrädesvis inte redan är ”etablerade”

Stiftelsen är speciellt intresserad av att stötta kvinnor som verkar eller kommer att verka inom områden som är av betydelse för andra kvinnor.

Det kan gälla möjligheten att etablera nya forskningsrön med ett kvinnoperspektiv t ex inom medicin och omvårdnad eller forskning kring kvinnors företagande.

Kvinnliga innovatörer och uppfinnare är en annan grupp av intresse för stiftelsen, dock stödjer vi ej kommersiell verksamhet.

Alla kvinnor är välkomna att söka oavsett bostadsort.

Om ni är flera som söker medel för samma projekt skall ni göra en ansökan per person och hänvisa till varandra i ansökan

Om ansökan avser konstprojekt, ska referensbilder eller annat relevant material biläggas.

 

Stiftelsen beviljar vanligtvis inte ansökningar gällande

 • ytterligare studiemedel om studietiden förlängs på grund av byte av studieinriktning/mål, dvs om CSN-berättigade studiemedel ej längre är tillgängliga.
 • utbildningar utomlands där motsvarande utbildningsmöjlighet finns i Sverige
 • utbildning utomlands för examensarbete vid grundutbildning om relevans saknas
 • projekt som redan är påbörjade vid ansökningstillfället, dvs medel beviljas inte retroaktivt.
 • ansökningar inlämnade på annat språk än svenska.
 • ansökningar med ansökt belopp under 30 000 kr.
 • ansökningar som saknar budget

 

Digitalt ansökningsförfarande

Stiftelsen tar emot ansökningar en gång per år och ansökningssystemet öppnar 1 oktober och stänger 15 januari kl. 23:59.

 

Behandling av personuppgifter

Genom inlämnandet av en ansökan lämnas även samtycke till att stiftelsen får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för hanteringen därav och i enlighet med reglerna i Dataskyddsförordningen. Se även stiftelsens Integritetspolicy.

 

Skapa konto

Det första du ska göra är att skapa ett konto i ansökningsportalen. Det är här du hittar dina påbörjade och inlämnade ansökningar.

När du registrerat dina uppgifter kommer ansökningssystemet att skicka ett e-postmeddelande till dig med information om lösenord. Detta kan dröja några minuter. Har du inte fått mailet inom 15 minuter så kontrollera mappen med skräppost!

 

Ny ansökan

Logga in i ansökningsportalen och välj ”Skapa ansökan” för att skapa en ny ansökan. Klicka sedan på ansökan för att fylla i den (”Redigera ansökan”). Du kan fylla i uppgifterna i valfri ordning. Alla uppgifter du matar in sparas automatiskt i systemet när du navigerar i portalen. Du kan när som helst logga ut ur systemet och fortsätta med ansökan vid annat tillfälle.

När du är färdig med din ansökan, väljer du ”Skicka in”. Då kontrollerar systemet att alla obligatoriska uppgifter är ifyllda och att inga texter är längre än vad som är tillåtet. Du kan, för att ändra eller komplettera, välja att återta en inskickad ansökan genom att välja ”Återta”. Ansökan måste då skickas in på nytt innan utlysningen stänger.

 

Återrapportering av använt stipendium

Det är av största vikt att du senast den 1 september året efter tilldelning lämnar en redogörelse för hur du har använt ditt stipendium. Du ska beskriva vilka kostnader som stipendiet har täckt, hur du har genomfört projektet och vilket resultat du fick. Återrapporteringen lämnas in genom att du loggar in på det konto du skapade när du gjorde din digitala ansökan till stiftelsen och laddar upp rapporten som ska vara i form av en pdf-fil på max 2 MB. Skulle redovisning inte inkomma är du återbetalningsskyldig för hela det beviljade beloppet. Stiftelsen kommer då att ställa krav på återbetalning.

 

Guide till ansökningsformuläret

En bra ansökan visar kortfattat och tydligt hur den knyter an till Irisstipendiets ändamål. Följande beskriver ansökan steg för steg:

Sökande

 • Kontaktuppgifter
 • Uppgift om du fått Irisstipendiet förut

Ansökan

 • Vad söker du för? Kortfattad beskrivning som ligger till grund för en första bedömning av din ansökan. Några exempel:
  • Finansiera studier på lärosäte x under vårterminen x
  • Deltagande i konferens x vars syfte är att x
  • Finansiering av projekt x vars syfte är x
 • Område/utbildning: Välj det område som passar bäst in på din ansökan. Hittar du inget som passar, använd valet Övrigt.
 • Sökt belopp: Motiveras i budgeten.
 • Tidsperiod för stipendiets användning: Ange under vilken tidsperiod du kommer att använda dig av de medel du beviljas.

Beskrivning

 • Beskriv vad du söker medel för
 • Berätta om dig själv
 • Beskriv varför just du ska få Irisstipendiet och hur det knyter an till stiftelsens ändamål

Budget

 • Budget: Sammanställning över kostnader för det du söker medel för
 • Övriga sökta bidrag: Ange om du söker medel någon annanstans för samma ändamål

Referenser

 • Referenser: Kontaktuppgifter till någon som kan styrka uppgifterna i din ansökan.

Bankuppgifter

 • Bankuppgifter: Ange bankuppgifter för var du vill ha stipendiet insatt om du blir beviljad medel.

Bilagor

 • Övriga bilagor: Ej obligatoriskt. Skicka bara med bilagor för sådant som inte går att lägga in på annat ställe i ansökan.

Redigera/Skicka in ansökan

När du är färdig med din ansökan väljer du Tillbaka och klickar på din ansökan igen. När du väljer ”Skicka in”, kontrollerar systemet att alla obligatoriska uppgifter är ifyllda och att inga texter är längre än vad som är tillåtet. Du kan, för att ändra eller komplettera, välja att återta en inskickad ansökan genom att välja ”Återta”. Ansökan måste då skickas in på nytt innan utlysningen stänger.

Till Ansökan >>